Podpora rodin v agendě SPOD – 3v1

Ostrava

Jak vstoupit do programu?

Vstup do programu je možný po vzájemné dohodě uvedených tří stran za předpokladu, že klient souhlasí s operativní komunikací pracovníků OSPOD a Spolu pro rodinu (klient je vždy informován a může souhlas kdykoli odvolat)a s jejich součinností. Krajní možností od 1. 1. 2013 je podle § 12 zákona o sociálně-právní ochraně dětí uložení povinnosti programu využít. Na emailové adrese por@spoluprorodinu.cz, tel. čísle 724 794 102 můžete zájem o zařazení klienta do programu konzultovat a následně Vás navštíví sociální pracovnice k projednání detailů. Za podrobné vysvětlení obsahu programu a jeho podmínek je odpovědný pracovník Spolu pro rodinu, z.s.

Pro koho je program vhodný?

Program se zaměřuje na ochranu práv dítěte a schopnosti rodičů tato práva zabezpečit, a to v situacích, kdy definice problému (ohrožení dítěte)přichází zvenčí, obvykle z posouzení OSPOD. Je vhodný tam, kde je z počátku spíše nižší motivace ke spolupráci, náhled, nebo je řešení opakovaně hledáno v pro klienty méně náročných, ale neefektivních strategiích.

Projekt je určen specificky pro tu část klientů orgánů SPOD, která z různých důvodů nereaguje adekvátně na potřeby svých dětí a jejichž situace vyžaduje pomoc zvenčí. Klienty projektu jsou zpravidla rodiny s ohroženým dítětem, kde se již OSPOD pokoušel realizovat méně kontrolní opatření, příp. jim byla poskytována sociální služba, ale tyto snahy měly jen částečný efekt a ohrožení dítěte trvá. Jedná se o rodiny s vyšší mírou rizik, které se kumulují a dopadají na vývoj dětí. Společným rysem jsou také snížené rodičovské kompetence rodičů či předpoklady pro jejich naplňování, které vedou k obtížné spolupráci rodiny v zabezpečení zdravotní péče, spolupráce se školou, výchovného působení na děti atd.

Co je podstatou programu?

Program se uskutečňuje v rámci sociálně-právní ochrany dětí, nikoli sociálních služeb, které lze rovněž sjednat u realizátora programu na uvedených kontaktech. V případě, že představa o řešení situace ze strany klienta i OSPOD jsou v souladu a všechny cíle se překrývají, je vhodnější využití sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vazba na sociální službu může mít své opodstatnění také následně, dojde-li při realizaci programu ke zvnitřnění cílů spolupráce, či k naplnění cílů, které k rodině přicházejí zvenčí, anebo sociální služba programu předcházela, ale cíle sledované klienty nevedly ke zlepšení a rodina souhlasila s přechodem k trojstrannému kontraktu, nebo jí byl program uložen OSPOD.

Jednotlivé činnosti směřují k naplnění cílů formulovaných klientem, OSPOD a Spolu pro rodinu, z. s. v tzv. trojstranném kontraktu. Intervence v rámci tohoto programu se mohou pohybovat v rozsahu stanoveném § 11 a – b zákona o sociálně-právní ochraně dětí, tj. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, a poradenství při výchově a vzdělávání dítěte. Součástí aktivit programu je i vysvětlování, přesvědčování, posuzování situace rodiny. Spolu pro rodinu napomáhá formulaci cílů spolupráce, ale vlastní nestanovuje, pouze nabízí varianty k úvaze.

Realizace programu umožňuje otevřeným, nemanipulujícím způsobem rozlišit „zadavatele“, vyhnout se pseudodobrovolným klientům, kteří jinak využívají sociálních služeb jen pod tlakem OSPOD, pomoci rodinám sledovat cíle vedoucí k ochraně jejich dětí přesto, že situaci vnímají jinak, poskytnout jim k tomu podporu. Klient má možnost účast v programu svobodně ukončit, trojstranný kontrakt pouze zvyšuje práh, když vyžaduje pro jednání vypovězení spolupráce všemi třemi subjekty.

Cílová skupina a územní působnost

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s nezletilým dítětem/dětmi, s pobytem na území města Ostravy a širšího správního obvodu, identifikovány jako ohrožené, v evidenci OSPOD, doporučeny orgány SPOD ke vstupu do projektu, které vysloví informovaný souhlas s podmínkami a se spoluprací na základě trojstranného kontraktu s realizátorem a OSPOD.

Jedná se o rodiny s vyšší mírou rizik, které se kumulují a dopadají na vývoj dětí. Společným rysem jsou také snížené rodičovské kompetence rodičů či předpoklady pro jejich naplňování, které vedou k obtížné spolupráci rodiny v zabezpečení zdravotní péče, spolupráce se školou, výchovného působení na děti atd. Jedná se zejména o rodiny ohrožené závislostmi, domácím násilím nebo jinou trestnou činností, duševním onemocněním, mentálním postižením, patologickými vztahy v rodině (vážné narušení vazeb, syndrom zavrženého rodiče, rodičovského dítěte, nezralost rodičů, jejich nízký věk) apod.

Provozní doba a místo poskytování

Program probíhá terénní formou v přirozeném prostředí klientů (v domácnostech, ve školách, na místech, kde rodina tráví volný čas). Sociální pracovníci jsou rodině k dispozici, v předem domluvených termínech, v provozní době od 8 do 18 hodin v pracovní dny.

Ambulantně je k dispozici kancelář, která umožňuje skupinové akce pro klienty, slouží pro individuální konzultace s klienty v situaci, kdy není vhodné pracovat v domácnosti.

Stížnostní postupy

Kdokoli má právo stěžovat si na poskytování služby na uvedených kontaktech. Stěžovatel má právo podat stížnost také anonymně. Je-li stěžovatelem klient či jiná osoba v bezprostředním kontaktu s pracovníkem organizace, může jednoduché, neformální ústní stížnosti tento pracovník vyřídit okamžitě na místě, pokud stěžovateli zcela vyhoví a stěžovatel nepožaduje jiné řešení stížnosti. Ostatní stížnosti, které jsou doručeny poskytovateli, vyřizuje odborný ředitel organizace. Přijetí stížnosti je stěžovateli do 10 dnů písemně potvrzeno (není-li anonymní), včetně uvedení lhůty, do kdy bude vyřízena. Stěžovateli je podáno vysvětlení o způsobu prošetření a přijatých opatřeních, nejpozději do 30 dní od přijetí stížnosti. Odborný ředitel může tuto lhůtu případně zkrátit. Není-li stěžovatel přesto s vyřízením stížnosti spokojen, rozhodne-li se předchozích možností nevyužít, nebo si přeje podat stížnost na vedení organizace, má právo se odvolat/podat stížnost ke statutárnímu zástupci spolku na stejné adrese, nebo se může obrátit na nezávislé instituce, jejichž kontakty jsou uvedeny v Rozhodnutí. Podrobný popis stížnostních postupů je klientům poskytnut při dojednávání spolupráce. Kontakty na příslušné pracovníky jsou uvedeny v těchto materiálech i na internetových stránkách poskytovatele www.spoluprorodinu.cz.

Podpora rodin v agendě SPOD – 3v1

Název poskytovatele: Spolu pro rodinu, z.s.

Zařízení poskytovatele:
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava

Cílová skupina klientů:
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:
bez omezení věku

Zapojení do programu je pro klienty bezplatné.

Program je realizován v rámci sociálně-právní ochrany dětí.

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTY

Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava

Tel.: 724 794 102

E-mail: por@spoluprorodinu.cz

Sociální pracovníci

Martina Pyszková, DiS.
Tel.: 703 167 502
E-mail: martina.pyszkova@spoluprorodinu.cz