Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Ostrava

Služba je poskytována cílové skupině

znevýhodněné rodiny s nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci, zejména je-li nebezpečí, že by tato situace mohla vyústit v uložení výchovného opatření, nebo již bylo toto opatření uloženo a hrozí umístění dítěte mimo rodinu.

Informace pro zájemce o sociální službu

Služba sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi nabízí podporu, provázení a praktickou pomoc rodinám, které z různých důvodů nemohou zajistit svým dětem adekvátní podmínky, ale přejí si svou situaci zlepšit. Sociální asistent spolupracuje s rodinou při řešení problémů týkajících se výchovy dětí, vedení domácnosti, bydlení, hledání zaměstnání, rodinného rozpočtu, vyřizování záležitostí na úřadech, pomáhá dětem se školní přípravou a podílí se na organizování jejich volného času. Poskytování služby má tedy vést k vytvoření takových podmínek v rodině, aby děti nemusely odejít do péče jiných osob či zařízení.

Pracovníci služby se Vás budou ptát na základní informace o tom, co potřebujete, nebo co Vás trápí, aby zjistili, zda Vám mohou nabídnout spolupráci. Navrhnou Vám osobní setkání se sociálním pracovníkem, který s Vámi promluví o možnostech služby a dojedná případné oblasti spolupráce. Rozhovor je pro Vás nezávazný a nemusí vést k dohodě o poskytování služby. Služby Spolu pro rodinu, z.s. mohou být také zprostředkovány pracovníky sociálně-právní ochrany dětí na úřadech nebo jinými pomáhajícími profesionály.

Sociální služba je poskytována zejména v přirozeném prostředí klientů s pobytem na území města Ostravy a jejího širšího správního obvodu

Nepříznivá sociální situace spočívá v ohrožení rodiny nebo některého z jejích členů

Vnitřní ohrožení rodiny má původ ve vztahovém rámci rodiny, která není schopna řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami. Jedná se například o týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině, domácí násilí, syndrom zavrženého rodiče, rozpad partnerského vztahu, rodičovský konflikt, snížené rodičovské kompetence, atp.

Vnější ohrožení rodiny vzniká za situace, kdy rodina není schopna např. zajistit pokrytí materiálních potřeb, je ohrožena chudobou, nezaměstnaností, zadlužením, bytovou nouzí, podmínkami danými onemocněním nebo postižením některého ze svých členů, sociálním vyloučením.

Poslání sociální služby

Posláním služby je poskytovat podporu znevýhodněným rodinám s dítětem či s dětmi v nepříznivých, případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s klienty služby usiluje služba o zachování společného soužití členů těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny.

Územní působnost

Sociální služba je poskytována zejména v přirozeném prostředí klientů s pobytem na území města Ostravy a jejího širšího správního obvodu.

Provozní doba a místo poskytování

Služby jsou poskytovány mezi 8.00 a 18.00 hod. (pondělí až pátek) v Ostravě. V tomto čase lze také pracovníky služby kontaktovat na mobilních telefonech. Ambulantně je k dispozici pracoviště na Žerotínova 1230/1, Ostrava 1, kde je v prvním patře kancelář Spolu pro rodinu, vybavená jak pro jednání se zájemcem o službu, stížnostní postupy, příp. poradenské aktivity, které nelze realizovat v terénu (např. je potřeba využití internetu apod.), tak pro týmové schůzky, supervize, vzdělávání pracovníků apod. Schůzku je možné dohodnout také na mobilním čísle 724 794 102. Na pracovišti není zajištěna stálá služba, pracovníci jsou v terénu.

Kapacita sociální služby

Maximální okamžitá kapacita služby je 6 rodin.

Poskytované základní činnosti sociální služby

I.  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

jedná se zejména o činnosti s dětmi i dospělými, zaměřené na rozvoj jejich informovanosti, dovedností, o výchovné poradenství, podporu rodičů při vedení domácnosti a péči o dítě, činnosti k zajištění volnočasových aktivit, k zajištění podmínek pro vzdělávání dětí (školní připravenost, režim, zajištění doučování, asistence při přípravě);

II.  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

jedná se zejména o podporu vazeb rodiny se širším soc. prostředím – s příbuznými, společenské a komunitní (místní) události, navázání na vrstevnické a svépomocné aktivity, podporu účasti na kulturních a jiných zájmových akcích (vyhledání, doprovody, nácvik, reflexe);

III.  sociálně terapeutické činnosti

jedná se o veškeré činnosti s dětmi i dospělými zaměřené na rozvoj osobnosti, porozumění sobě samému a situaci, ve které klienti jsou, o sdílení a emocionální podporu, aktivity zaměřené na podporu sourozeneckých a vztahů mezi rodiči a dětmi, podpora při zpřehlednění a porozumění událostem, způsobům řešení a rizikům;

IV.  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

jedná se zejména o mapování situace v rodině vedoucí ke konkretizaci spolupráce, o veškeré poradenství, doprovody, kontakty s institucemi a tvorba dokumentů spojených s vyřizováním záležitostí, jako je bydlení, práce, finanční zabezpečení rodiny (dluhy, dávky, výživné), s vyřizováním osobních dokladů, o upevňování kontaktu s rodinou zejm. ve smyslu aktivit vedoucích k návratu dítěte do domácnosti z péče jiných osob/institucí, asistence při jednáních v oblasti ohrožení práv klientů (jednání s pronajímateli, s institucemi, exekutory, zdrav. zařízeními), zprostředkování právní pomoci v případě ohrožení práv aj.

Zásady služby

– práce v přirozeném prostředí rodin, zejména v domácnostech 

– ochrana práv klientů– sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv klientů

– služba nestaví na předpokladu jednoduché příčiny a následku a orientuje se primárně na udržení dítěte v bezpečí rodinného prostředí, nikoli na odhalení původu či původce potíží

– blaho dítěte je nadřazeno všem ostatním zájmům, včetně zájmu rodičů a je předním hlediskem i při poskytování sociální služby

– zplnomocňování klientů a podpora jejich potenciálu

– prvotní zodpovědnost za blaho dítěte náleží rodičům, nikoli poskytovateli služby. Rodič má právo rozhodovat o záležitostech dítěte a usměrňovat jej. Služba podporuje rodiče v citlivosti k potřebám a přáním dítěte a zohledňuje názor dítěte s ohledem na jeho věk a zralost. 

Nejčastějšími tématy spolupráce jsou

  • sociokulturní znevýhodnění rodiny a jeho projevy (může se projevovat při uplatnění rodičů na trhu práce, sociální a jazykové znevýhodnění i odlišná společenská pravidla komplikují prospívání dětí)
  • zdravotní znevýhodnění některého z členů rodiny, onemocnění a potřeba zdravotní péče (duševní či tělesné onemocnění rodiče komplikující fungování rodiny, zdravotní stav dětí či rodičů vyžadující léčbu, adekvátní léčebný režim a životosprávu)
  • ohrožení chudobou a/nebo sociálním vyloučením (se zvláštní pozorností věnovanou neúplným a vícedětným rodinám),
  • potřeba podpory v oblasti rodičovských kompetencí (nejasná pravidla týkající se výchovy dětí, nedostatek času na dítě zej. při vysokém počtu sourozenců, zvládání specifických nároků dětí s handicapy, nedostatky ve výchovných postupech, obtíže se zajištěním dostatečně podnětného prostředí, aj.) a vztahové problémy v rodině (domácí násilí, sourozenecké konflikty, partnerská krize či rozpad, syndrom zavrženého rodiče apod.)
  • výchovné a výukové problémy dětí s nebo bez zjevné vazby k okolnostem uvedeným výše (školní neprospívání, zanedbávání školní docházky, útěky z domova, delikvence, potíže s autoritou atd.)
  • umístění dítěte mimo rodinu na základě opatření sociálně-právní ochrany dětí a podpora rodičů v dosažení jeho návratu zpět do rodiny.

Stížnostní postupy

Kdokoli má právo stěžovat si na poskytování sociální služby na uvedených kontaktech. Stěžovatel má právo podat stížnost také anonymně. Je-li stěžovatelem klient či jiná osoba v bezprostředním kontaktu s pracovníkem organizace, může jednoduché, neformální ústní stížnosti tento pracovník vyřídit okamžitě na místě, pokud stěžovateli zcela vyhoví a stěžovatel nepožaduje jiné řešení stížnosti. Ostatní stížnosti, které jsou doručeny poskytovateli, vyřizuje odborný ředitel organizace. Přijetí stížnosti je stěžovateli do 10 dnů písemně potvrzeno (není-li anonymní), včetně uvedení lhůty, do kdy bude vyřízena. Stěžovateli je podáno vysvětlení o způsobu prošetření a přijatých opatřeních, nejpozději do 30 dní od přijetí stížnosti. Odborný ředitel může tuto lhůtu případně zkrátit. Není-li stěžovatel přesto s vyřízením stížnosti spokojen, rozhodne-li se předchozích možností nevyužít, nebo si přeje podat stížnost na vedení organizace, má právo se odvolat/podat stížnost ke statutárnímu zástupci spolku na stejné adrese, nebo se může obrátit na nezávislé instituce, jejichž kontakty jsou uvedeny v Rozhodnutí. Podrobný popis stížnostních postupů je klientům poskytnut při dojednávání spolupráce. Kontakty na příslušné pracovníky jsou uvedeny v těchto materiálech i na internetových stránkách poskytovatele www.spoluprorodinu.cz.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (5716379)

Název poskytovatele: Spolu pro rodinu, z.s.

Zařízení poskytovatele:

Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava

Formy poskytování sociálních služeb:

terénní

Cílová skupina klientů:

rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována bezplatně.

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTY

Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava
Tel.: 724 794 102
E-mail: asistence.ostrava@spoluprorodinu.cz

Koordinátorka služby

Mgr. Dominika Najvert
Tel.: 724 794 102
E-mail: dominika.najvert@spoluprorodinu.cz

Sociální pracovníci

Mgr. David Pyszko
Tel.: 737 208 543
E-mail: david.pyszko@spoluprorodinu.cz

Mgr. Tereza Kaděrová
Tel.: 737 208 546
E-mail: tereza.kaderova@spoluprorodinu.cz

Mgr. Natálie Váňová
Tel.: 737 208 544
E-mail: natalie.vanova@spoluprorodinu.cz

Lucie Vojáčková, DiS.
Tel.: 739 340 212
E-mail: lucie.vojackova@spoluprorodinu.cz

Kontakt pro podávání stížností

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.
E-mail: dana.nedelnikova@spoluprorodinu.cz
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava