KOMPAS - komunikace, partnerství, spolupráce

Frýdek-Místek

Jak vstoupit do programu?

Vstup do programu je možný po vzájemné dohodě. Zapojení do programu mohou doporučit také pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, prioritně kurátoři pro děti a mládež, ovšem program je například vhodný i pro děti, které vyrůstají v příbuzenské pěstounské péči prarodičů.

Na emailové adrese cnrp.fm@spoluprorodinu.cz, tel. čísle 703 167 500 můžete zájem o zařazení do programu konzultovat s naším pracovníkem. Za podrobné vysvětlení obsahu programu a jeho podmínek je odpovědný pracovník Spolu pro rodinu, z.s.

Program je financován z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek.

 

Co je podstatou programu?

Cílem programu je poskytnout mladým lidem příležitost lépe poznat sama sebe. Velká část programu je zaměřena na zlepšení komunikačních dovedností účastníků, a to prostřednictvím vzájemné diskuze členů skupiny v bezpečném prostředí vrstevníků. Prostřednictvím vlastního prožitku si mladí lidé osvojí základy efektivní komunikace, naučí se, jak čelit konfliktům a jak je možné přistupovat k řešení problémů. Smyslem je vést mladé lidi k tom, aby s ostatními jednali důstojně a rovnoprávně.

V rámci programu proběhne celkem 10 setkání skupiny, která budou tematicky zaměřená a budou mít obdobnou strukturu. Jedno setkání bude trvat cca 90 minut a povede je zkušený sociální pracovník. Počet účastníků ve skupině max. 12 osob.

Důraz je kladen na aktivní zapojení všech účastníků a jejich vlastní účasti na procesu osvojování si nových dovedností, prostřednictvím prožitkového učení. Program obsahuje řadu cvičení a modelových situací, na kterých si účastníci mohou cvičit své dovednosti v bezpečném prostředí. Své praktické zkušenosti pak mohou v rámci skupiny reflektovat, vzájemně sdílet své názory, pocity a emoce.

Smyslem je pracovat s účastníky a jejich problémy neteologizujícím a na spolupráci zaměřeným způsobem. V programu budou použity principy programu COPE (vytváření optimálních osobních zkušeností)

Součásti programu jsou pracovní listy a pomůcky, které obdrží každý účastník.

 

ProČ je program vhodný?

Mladí lidé se často dostávají do střetu se svým sociálním okolím (zejm. rodiči, pedagogy). Do určité míry je jejich revolta přirozeným vývojovým stádiem, které ovšem může být akceptováno pouze, pokud není ohrožující nejen pro dítě samotné, ale i pro jeho okolí. Mnoho dětí se však díky nevhodným sociálním vzorům v jejich okolí a neschopnosti korigovat své vnější projevy chování dostává do středu nejen se společenskými, ale i právními normami. A školní prostředí a bohužel někdy ani rodina nemá vhodné prostředky, jak na tento stav reagovat a pracovat na jeho změně. 

Smyslem programu je poskytnout mladým lidem příležitost lépe poznat sama sebe. Prostřednictvím vlastního prožitku si osvojí základy efektivní komunikace, naučí se, jak čelit konfliktům, a jak je možné přistupovat k řešení problémů. Velká část programu je pak zaměřena na zlepšení komunikačních dovedností účastníků, a to prostřednictvím vzájemné diskuze členů skupiny v bezpečném prostředí vrstevníků. Záměr je vést mladé lidi k tomu, aby dokázali uspokojovat své potřeby, a přesto jednali s ostatními důstojně a rovnoprávně. Smyslem je předcházet prohlubování rizikového chování dětí a zvyšovat jejich schopnost korekce vlastního jednání.

Cílová skupina

Program je určen dětem a mladistvým, ve věku 12 – 17 let, kteří se opakovaně dostávají do střetu se svým sociálním okolím, nebo neumí navazovat případně udržovat zdravé (podpůrné) sociální vztahy. Prioritně je program určen dětem v evidenci sociálně-právní ochrany dětí, v rámci spolupráce se školami však mohou být do programu zapojeny i děti, které mají rizikové projevy chování především ve škole, intervence OSPOD doposud nebyla nutná, a program bude jednou z možností včasné intervence.  

Provozní doba a místo poskytování

Program bude probíhat vždy ve středu od 8. září 2021 v prostorách organizace Spolu pro rodinu z. s., Příborská 1585 (šedý dům na Modrou Labutí) od 16 do 17:30 hodin.

15. 9. Chování a uspokojování potřeb

13. 10. Co se stresem a zlostí

22. 9. Sebeúcta a vzájemná úcta

20. 10. Vytváření zdravých vztahů

29. 9. Úspěšná komunikace

27. 10. Zdravý životní styl, rizikové chování

6. 10. Řešení konfliktu

3. 11. Až budu žít sám/sama 

 

Stížnostní postupy

Kdokoli má právo stěžovat si na poskytování programu na uvedených kontaktech. Stěžovatel má právo podat stížnost také anonymně. Je-li stěžovatelem klient či jiná osoba v bezprostředním kontaktu s pracovníkem organizace, může jednoduché, neformální ústní stížnosti tento pracovník vyřídit okamžitě na místě, pokud stěžovateli zcela vyhoví a stěžovatel nepožaduje jiné řešení stížnosti. Ostatní stížnosti, které jsou doručeny poskytovateli, vyřizuje odborný ředitel organizace. Přijetí stížnosti je stěžovateli do 10 dnů písemně potvrzeno (není-li anonymní), včetně uvedení lhůty, do kdy bude vyřízena. Stěžovateli je podáno vysvětlení o způsobu prošetření a přijatých opatřeních, nejpozději do 30 dní od přijetí stížnosti. Odborný ředitel může tuto lhůtu případně zkrátit. Není-li stěžovatel přesto s vyřízením stížnosti spokojen, rozhodne-li se předchozích možností nevyužít, nebo si přeje podat stížnost na vedení organizace, má právo se odvolat/podat stížnost ke statutárnímu zástupci spolku na stejné adrese, nebo se může obrátit na nezávislé instituce, jejichž kontakty jsou uvedeny v Rozhodnutí. Podrobný popis stížnostních postupů je klientům poskytnut při dojednávání spolupráce. Kontakty na příslušné pracovníky jsou uvedeny v těchto materiálech i na internetových stránkách poskytovatele.

KOMPAS - komunikace, partnerství, spolupráce

Název poskytovatele: Spolu pro rodinu, z.s.

Zařízení poskytovatele:
Příborská 1585, Frýdek-Místek

Cílová skupina klientů:
děti a mladiství

Věková kategorie klientů:
12 – 17 let 

Zapojení do programu je pro klienty bezplatné.

Účast v programu je dobrovolná, souhlas se zapojením však znamená povinnost účastnit se na všech deseti setkáních.

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTY

Příborská 1585, 738 01  Frýdek-Místek

Tel.: 703 167 500 

E-mail: cnrp.fm@spoluprorodinu.cz

Koordinátorka PROGRAMU

Mgr. Zdeňka Kučná
Tel.: 703 167 500
E-mail: zdenka.kucna@spoluprorodinu.cz

LEKTOR PROGRAMU

Mgr. Magdaléna Mecnerová
Tel.: 737 208 545
E-mail: magdalena.mecnerova@spoluprorodinu.cz