Poradenské a mediační centrum Odborné sociální poradenství

Ostrava

Poslání

Posláním Poradenského a mediačního centra (PMC) je pomáhat lidem, kteří řeší rodinné a jiné vztahové problémy, napomáhat porozumění potřebám členů rodiny a zdravým způsobům jejich naplňování, a naplňování rodičovských práv a povinností.

Informace pro zájemce o sociální službu

Služby Poradenského a mediačního centra (PMC) v Ostravě nabízí odborné sociální poradenství biologickým i náhradním rodinám. Služba usiluje o zajištění stálého a dobře fungujícího rodinného prostředí. PMC je zaměřeno na poskytování sociálně-právního a psychologického poradenství rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu či podílejícím se na výchově dětí a rovněž samotným dětem. Nabízenou službou je také mediace v rodinných sporech jako prostředek pro urovnání vztahů v rodinách a dosahování dohod a smíru. 

Pracovníci služby se Vás budou ptát na základní informace o tom, co potřebujete, nebo co Vás trápí, aby zjistili, zda Vám mohou nabídnout spolupráci. Navrhnou Vám osobní setkání se sociálním pracovníkem či dalším odborníkem z týmu, který s Vámi promluví o možnostech služby a dojedná případné oblasti spolupráce. Rozhovor je pro Vás nezávazný a nemusí vést k dohodě o poskytování služby. Služby Spolu pro rodinu, z.s. mohou být také zprostředkovány pracovníky sociálně-právní ochrany dětí na úřadech nebo jinými pomáhajícími profesionály.

Sociální služba je klientům z Moravskoslezského kraje poskytována zejména na pracovišti PMC na adrese Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava, případně v přirozeném prostředí klientů.

Cíle služby

Cílem služby je vytvářet podmínky pro uspořádání poměrů a vztahů rodičů a dětí v nepříznivých sociálních situacích spojených s rozpadem rodiny, s narušením rodinných vazeb, s výchovnými nároky dítěte, a to podporou komunikace a porozumění, poskytnutím informací relevantních pro řešení nepříznivé sociální situace a vytvářením podmínek pro smírné řešení sporů.

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi (členové biologických i náhradních rodin) s pobytem na území Moravskoslezského kraje v nepříznivé sociální situaci vedoucí k ohrožení práv a zdravého vývoje dětí a funkčnosti rodiny. Nepříznivá sociální situace je spojena s:

 • nedostatkem rodičovských kompetencí ve výchově či péči o děti ohrožující práva a/nebo zdravý vývoj dítěte;
 • výchovnými problémy dětí, které ohrožují jejich řádný vývoj, a které rodiče nedokážou bez pomoci překonat;
 • ohrožením práv či zdravého vývoje dítěte společensky nežádoucími jevy;
 • vztahovými problémy v rodině, které ohrožují její celistvost a/nebo funkčnost a/nebo vyvolávají nepřiměřenou psychosociální zátěž, která je členy rodiny prožívána jako nepřiměřená, emočně přetěžuje děti, a/nebo neumožňuje některému z členů rodiny naplňovat svá práva a povinnosti atd.;
 • pobytem dítěte v zařízení ústavní nebo ochranné výchovy.

Územní působnost služby

Sociální služba je klientům z Moravskoslezského kraje poskytována zejména na pracovišti PMC na adrese Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava, případně v přirozeném prostředí klientů.

Kapacita sociální služby

Maximální okamžitá kapacita služby je 3 osoby/rodiny.

Provozní doba

Konzultace a mediace probíhají v průběhu celého týdne dle individuální domluvy (dle aktuálních potřeb klientů a možností mediátorů a poradenských pracovníků). Pracoviště je plně vybaveno pro kontakt s početnějšími rodinami a poradenskou práci s dětmi.

Služby jsou poskytovány mezi 8.00 a 18.00 hod. (pondělí až pátek).

Kontaktní dny (sociální pracovník k dispozici bez nutnosti objednání)
« Pondělí 8.00 – 12.00, 13:00 – 18:00
« Středa 8.00 – 12.00

V ostatních dnech dle předchozí telefonické dohody, tel. 737 671 388, objednat se lze i emailem pmc@spoluprorodinu.cz.
Pracoviště: Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 1. patro.

Zásady poskytování služby

Odborné sociální poradenství vychází z vůle a individuálně určených potřeb klientů a respektuje následující zásady:

 • diskrétnost
 • pozornost k potřebám, zájmům a bezpečí dítěte
 • odbornost a etický přístup
 • veškeré úkony v rámci sociální služby podporují sociální začleňování klientů se snahou využít přirozených zdrojů rodiny.

Popis činností a úkonů sociální služby

Rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu či podílejícím se na výchově dětí, rodinám a rovněž samotným dětem poskytujeme:

 • základní sociální poradenství
 • sociálně-právní poradenství
 • psychologické poradenství

Nabízenou službou je dále mediace v rodinných sporech jako prostředek pro urovnání vztahů v rodinách a jako prostředek dosahování dohod a smíru.

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Znaky naplňování veřejného závazku

 • zmírnění bio-psycho-sociální zátěže členů rodin, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci vymezené výše
 • snížení počtu dětí traumatizovaných nepříznivou rodinnou situací spojenou zejm. s rozpadem rodiny
 • zlepšení podmínek pro naplňování rodičovských práv a povinností, včetně zajištění přiměřené výchovy dětí a zajištění jejich potřeb.

Stížnostní postupy

Kdokoli má právo stěžovat si na poskytování sociální služby na uvedených kontaktech. Stěžovatel má právo podat stížnost také anonymně. Je-li stěžovatelem klient či jiná osoba v bezprostředním kontaktu s pracovníkem organizace, může jednoduché, neformální ústní stížnosti tento pracovník vyřídit okamžitě na místě, pokud stěžovateli zcela vyhoví a stěžovatel nepožaduje jiné řešení stížnosti. Ostatní stížnosti, které jsou doručeny poskytovateli, vyřizuje odborný ředitel organizace. Přijetí stížnosti je stěžovateli do 10 dnů písemně potvrzeno (není-li anonymní), včetně uvedení lhůty, do kdy bude vyřízena. Stěžovateli je podáno vysvětlení o způsobu prošetření a přijatých opatřeních, nejpozději do 30 dní od přijetí stížnosti. Odborný ředitel může tuto lhůtu případně zkrátit. Není-li stěžovatel přesto s vyřízením stížnosti spokojen, rozhodne-li se předchozích možností nevyužít, nebo si přeje podat stížnost na vedení organizace, má právo se odvolat/podat stížnost ke statutárnímu zástupci spolku na stejné adrese, nebo se může obrátit na nezávislé instituce, jejichž kontakty jsou uvedeny v Rozhodnutí. Podrobný popis stížnostních postupů je klientům poskytnut při dojednávání spolupráce. Kontakty na příslušné pracovníky jsou uvedeny v těchto materiálech i na internetových stránkách poskytovatele www.spoluprorodinu.cz.

Poradenské a mediační centrum

Odborné sociální poradenství (5196788)

Název poskytovatele: Spolu pro rodinu, z.s.

Zařízení poskytovatele:
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava 2

Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní, terénní

Cílová skupina klientů:
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:
bez omezení věku

NAPIŠTE NÁM

14 + 10 =

Nezapomeňte prosím vyplnit uvedený příklad, který slouží jako ochrana proti spamu.

KONTAKTY

Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava 2
E-mail: pmc@spoluprorodinu.cz

Koordinátorka služby

Bc. Sabina Nováková, DiS.
Tel.: 737 208 548
E-mail: sabina.novakova@spoluprorodinu.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Petra Chudá
Tel.: 737 671 388

Mgr. Marcela Kopřivová
Tel.: 737 343 875

Bc. Klára Guziurová
Tel.: 737 208 547

Kontakt pro podávání stížností

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.
E-mail: dana.nedelnikova@spoluprorodinu.cz
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava