Zdravotně-sociální pomoc Terénní programy

Ostrava

Poslání

Posláním služby Zdravotně-sociální pomoc je poskytovat podporu lidem v Ostravě a připojených obcích tím, že společně hledáme cestu, jak řešit situaci, která jim neumožňuje uplatňovat práva a povinnosti v péči o zdraví své a svých blízkých.

Informace pro zájemce o sociální službu

Sociální služba Zdravotně-sociální pomoc nabízí terénní podporu a asistenci sociálně vyloučeným klientům při zvládání situací spojených se ztíženým přístupem ke zdravotním službám, s nepříznivými životními podmínkami, s nízkou zdravotní gramotností a rizikovým životním stylem. Sociální pracovníci služby pomohou jednotlivcům i rodinám, kteří chtějí podporu a asistenci při jednání s institucemi v oblasti svého zdraví či zdraví dětí, chtějí pomoci, aby nežili v podmínkách, které škodí jejich zdraví, chtějí podporu při sjednávání zdravotní péče a při dodržování léčebného režimu atd.

Pracovníci služby se Vás budou ptát na základní informace o tom, co potřebujete, nebo co Vás trápí, aby zjistili, zda Vám mohou nabídnout spolupráci. Navrhnou Vám osobní setkání se sociálním pracovníkem, který s Vámi promluví o možnostech služby a dojedná případné oblasti spolupráce. Rozhovor je pro Vás nezávazný a nemusí vést k dohodě o poskytování služby. Služby Spolu pro rodinu, z.s. mohou být také zprostředkovány pracovníky sociálně-právní ochrany dětí na úřadech nebo jinými pomáhajícími profesionály.

Sociální služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů žijících na území statutárního města Ostravy.

Cíle služby

Hlavním cílem služby Zdravotně-sociální pomoc je dosáhnout toho, aby byl klient dle svých možností a schopností samostatný při řešení záležitostí týkajících se jeho zdravotního stavu nebo zdravotního stavu jeho dětí; věděl kdy, kam a jak se obrátit, znal své povinnosti a dokázal komunikovat tak, aby přiměřeným způsobem uplatnil svá práva v péči o zdraví.

Cílem služby je také zlepšovat podmínky pro péči o zdraví obyvatel sociálně vyloučených lokalit na území města Ostravy včetně zvyšování dostupnosti zdravotní péče.

Cílem služby je i mapování potřeb cílové skupiny a aktivní vyhledávání osob, které potřebují pomoc.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a žijí na území statutárního města Ostravy a širšího správního obvodu.
Rizikový způsob života obvykle souvisí s životními podmínkami, ve kterých lidé žijí, s jejich nízkou zdravotní gramotností a životním stylem. Jedná se například o ztížený přístup ke službám spojeným s péčí o zdraví, nízké vzdělání, nevhodné bydlení, život v sociálně vyloučených lokalitách nebo v prostředí, kde jsou sociálním vyloučením ohroženi.

Sociální služba může být poskytována anonymně.

Územní působnost služby

Sociální služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů žijících na území statutárního města Ostravy a širšího správního obvodu.

Kapacita sociální služby

Maximální okamžitá kapacita služby jsou 2 klienti.

Provozní doba

Pondělí – pátek: 7:30 – 16:00 hodin s výjimkou státních svátků.

Zásady poskytování služby

Služba je pracovníky poskytována v souladu s těmito principy:

 • nízkoprahovost,
 • poskytování služby v přirozeném prostředí klienta,
 • zplnomocňování klientů, podpora a rozvoj jejich možností, schopností a dovedností,
 • diskrétnost a mlčenlivost,
 • nestrannost pracovníka,
 • bezplatnost poskytování služby,
 • respekt ke klientovi, k jeho názorům, potřebám, jeho volbě řešení situace,
 • nezávislost pracovníků na dalších institucích, firmách či organizacích.

Popis činností a úkonů sociální služby

Služba prostřednictvím terénních sociálních pracovníků nabízí tyto základní činnosti a úkony:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí formou poskytování informací o dostupných možnostech pomoci a zprostředkování právní pomoci v případě ohrožení práv.

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – například navázání na služby zdravotnického zařízení; zajištění zdravotní pojišťovny; asistence za účelem poskytování podpory v roli prostředníka mezi klientem a zdravotnickým zařízením či jinou institucí v souvislosti s péčí o zdraví; vysvětlení obsahu lékařské zprávy a doporučeného postupu léčby klientovi; pomoc při zajištění adekvátních dávek, služeb a jiných výhod v souvislosti se zdravotním stavem klienta; vyjednávání s institucemi v zájmu klienta.

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – například motivace a podpora rodinných příslušníků ve vzájemné péči o zdraví; vyhledávání zdrojů podpory v blízkém sociálním okolí klienta; informování o právech a povinnostech klientů ve vztahu ke zdravotním službám a jiným veřejným institucím.

3. sociálně-terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování – například podpora změn v životním stylu; podpora porozumění a dodržování léčebného režimu; poradenské a motivační rozhovory týkající se zdravotního stavu; příprava klienta na komunikaci s lékařem; nácvik dovedností týkajících se zdravotního stavu; podpora citlivé komunikace o zdravotních tématech v rodině apod.

4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik – například poskytování informací o rizicích a důsledcích zanedbávání zdravotních potíží, o užívání návykových či jinak škodlivých látek, o možnostech pomoci při akutních stavech včetně základů první pomoci, o péči o těhotné ženy a děti a matky po porodu; seznámení s preventivními opatřeními, režimovými opatřeními; osvěta v oblasti hygienických návyků, životosprávy a životního stylu.

 • monitoring a mapování potřeb cílové skupiny,
 • vyhledávání a navazování kontaktu s cílovou skupinou, nabízení pomoci v přirozeném prostředí.

Uvedené činnosti mají charakter krátko až střednědobé spolupráce s klienty v jejich přirozeném prostředí na základě vlastní depistáže, případně jednorázových aktivit spojených s výjezdem do míst s akutní kumulací zdravotních a hygienických rizik (např. ubytovny) ve spolupráci s místní samosprávou.

Součástí poskytování sociální služby je komunikace s institucemi ochrany a podpory zdraví, zejména se zástupci veřejné správy a  s dalšími subjekty působící v oblasti zdravotnictví.

Činnosti, které služba neposkytuje:

 • zdravotnické úkony,
 • ošetřovatelské a pečovatelské úkony,
 • osobní asistence.

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

Sociální služba je realizována v terénní formě. Pracovníci v přímém kontaktu s klienty mají k dispozici mobilní telefon a tablet s připojením na internet, v přímé práci dále využívají didaktické pomůcky vytvořené na míru potřebám klientů ve smyslu rozvoje zdravotní gramotnosti, k dispozici jsou lékárničky a ochranné pomůcky.

Pracoviště s běžným kancelářským vybavením je na adrese Žerotínova 1 v centru Ostravy. Na pracovišti není zajištěna stálá služba, pracovníci jsou v provozní době převážně v terénu.

Stížnostní postupy

Kdokoli má právo stěžovat si na poskytování sociální služby na uvedených kontaktech. Stěžovatel má právo podat stížnost také anonymně. Je-li stěžovatelem klient či jiná osoba v bezprostředním kontaktu s pracovníkem organizace, může jednoduché, neformální ústní stížnosti tento pracovník vyřídit okamžitě na místě, pokud stěžovateli zcela vyhoví a stěžovatel nepožaduje jiné řešení stížnosti. Ostatní stížnosti, které jsou doručeny poskytovateli, vyřizuje odborný ředitel organizace. Přijetí stížnosti je stěžovateli do 10 dnů písemně potvrzeno (není-li anonymní), včetně uvedení lhůty, do kdy bude vyřízena. Stěžovateli je podáno vysvětlení o způsobu prošetření a přijatých opatřeních, nejpozději do 30 dní od přijetí stížnosti. Odborný ředitel může tuto lhůtu případně zkrátit. Není-li stěžovatel přesto s vyřízením stížnosti spokojen, rozhodne-li se předchozích možností nevyužít, nebo si přeje podat stížnost na vedení organizace, má právo se odvolat/podat stížnost ke statutárnímu zástupci spolku na stejné adrese, nebo se může obrátit na nezávislé instituce, jejichž kontakty jsou uvedeny v Rozhodnutí. Podrobný popis stížnostních postupů je klientům poskytnut při dojednávání spolupráce. Kontakty na příslušné pracovníky jsou uvedeny v těchto materiálech i na internetových stránkách poskytovatele www.spoluprorodinu.cz.

Zdravotně-sociální pomoc

Terénní programy (1252071)

Název poskytovatele: Spolu pro rodinu, z.s.

Zařízení poskytovatele:
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava

Formy poskytování sociálních služeb:
terénní

Cílová skupina klientů:
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková kategorie klientů:
od 15 let věku

 

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTY

Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava
Tel.: 703 167 504
E-mail: zsp@spoluprorodinu.cz

Vedoucí služby

Mgr. Lena Michálková
Tel.: 703 167 504
E-mail: lena.michalkova@spoluprorodinu.cz

Sociální pracovnice

Bc. Jana Podzimková
Tel.:
703 167 498
E-mail:
jana.podzimkova@spoluprorodinu.cz

Mgr. Jana Šalková
Tel.:
703 167 503
E-mail:
jana.salkova@spoluprorodinu.cz

Bc. Vendula Kolková, DiS.
Tel.:
733 607 550
E-mail:
vendula.kolkova@spoluprorodinu.cz 

 

Kontakt pro podávání stížností

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.
E-mail: dana.nedelnikova@spoluprorodinu.cz
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava