Centrum NRP

Olomoucký kraj (Jesenicko)

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby pečující a osoby v evidenci, tj. pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu, poručníci a děti svěřené do náhradní rodinné péče. Našim posláním v oblasti náhradní rodinné péče je zajistit dětem, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, život v náhradním rodinném prostředí, a to prostřednictvím doprovázení a podpory jejich pěstounů. Cílem je utváření podmínek pro harmonický vývoj dětí v náhradní rodinné péči.

Poskytované služby

Mezi poskytované služby patří výchovná a poradenská péče zaměřena na celou rodinu, doprovázení a podpora náhradní rodiny včetně sledování naplňování dohody („dohled nad výkonem pěstounské péče“), pomoc při zajištění osobní péče o dítě, zvyšování znalostí a dovedností, tj. vzdělávání pěstounů a osob v evidenci a kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči, vč. služby asistovaného kontaktu. 

Naše Centra mají v současné době volná místa pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Poskytnutí pomoci při zajištění osobní péče a vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě

Kontaktní místo

Olomoucký kraj: JESENÍK, náměstí Svobody 827/11 (zastávka Jeseník autobus. nádr.)
Koordinátor pracoviště: Mgr. Veronika Čechová, tel: 733 607 545, Veronika.cechova@spoluprorodinu.cz

Provázení je poskytováno v čase, který si klient dojedná se svými klíčovým sociálním pracovníkem v rozmezí 8 až 18 hodiny zpravidla v pracovní dny. Na pracovištích není zajištěna stálá služba, pracovníci jsou v terénu.

Propagační leták

PŘEHLED PRAVIDEL A POSTUPŮ

STANDARDY KVALITY sociálně – právní ochrany

pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí

1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY
– Základní informace,
– Poslání,
– Cíl, Cílová skupina
– Zásady činností, Rozsah činností
– Střet zájmu.
2. OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMÚ
– nejlepší zájem dítěte
– postupy předcházení porušování práv a svobod cílové skupiny
– postupy při zjištění poručení práv nebo podezření na porušení práv cílové skupiny
– příklady rizikových situací a postupy jejich řešení
– ochrana dítěte před zneužíváním zanedbáváním a týráním

Přílohy:
Č. 1 Metodika CAN

3. PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY
– Popis obou pracovišť.
4. INFORMOVANOST O VÝKONU SPO A ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY
– Způsoby a formy jak získat informace o činnosti a službách
– Důvody odmítnutí

Přílohy:
Č. 1 L – Služby SSA
Č. 2 I – Základní informace k uzavření dohody o výkonu PP

Č. 3 L – Leták NRP FM
Č. 4 L – Leták NRP Jeseník
Č. 5 F – Pořadník čekatelů
Č. 6 L – Respitní péče
5. PODPORA PŘIROZENÉHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
– Podpora dítěte ve vztazích v současném a původním přirozeném sociálním prostředí,
– Podpora navazování a rozvíjení vztahů dítěte s osobami jemu příbuznými nebo
blízkými,
– Formy kontaktu, které jsou v praxi uskutečňovány – volné – neasistované kontakty,
asistované kontakty
– Nástroje a techniky pro práci s životním příběhem dítěte.

Přílohy:
Č. 1. F – Plán provázení,
Č. 2. M – CAN,
Č. 3. M – Asistovaný kontakt,
– F – Fajfkulář,
– F – Souhlas se zpracováním osobních údajů,
Č. 4. M – Doprovázení Amalthea 2011,
Č. 5. M – Komunikační bedny,
Č. 6. P – Kniha života.

9. PRACOVNÍ POSTUPY POVĚŘENÉ OSOBY
– Základní vymezení využívání metodik a pracovních postupů včetně aktualizace
– Přidělení a změna sociálního pracovníka
– Seznam aktuálně platný podkladů

Přílohy:
S_6_Řízení dokumentů
10. DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE
– Aktéři při uzavírání, změně a zrušení dohody,
– Postup při uzavírání dohody včetně kompetencí pracovníka,

– Postup při změně dohody,
– Postup při ukončení dohody,
– Pravidla pro sledování a hodnocení naplňování práv a povinností vyplývajících
z dohody ze strany pečující osoby,
– Postup při sestavení plánu provázení v pěstounské péči,
– Vzdělávací plán zaměřený na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci
a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče

Přílohy:
Č. 1. F – Dohoda o výkonu pěstounské péče,
Č. 2. F – Souhlas se zpracováním osobních údajů,
Č. 3. L – Leták NRP Jeseník,
Č. 4. L – Leták NRP FM,
Č. 5. I – Základní informace k uzavřené dohodě,
Č. 6. F – Žádost o udělení souhlasu,
Č. 7. F – Dodatek dohody,
Č. 8. M – Psaní zpráv na OSPOD,
Č. 9. M + F – Plán provázení,
Č. 10. F – Vyhodnocení situace dítěte a pěstounů
Č. 11. M – CAN.

11. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
– základní zásady získávání a předávání informací
– forma a způsoby předávání případů
– mlčenlivost
Přílohy:
Č. 1 F – Plán provázení
Č. 2 M – Vyhodnocování situace dítěte a pěstounů
Č. 3 F – Vyhodnocení situace dítěte a pěstounů – tabulka

12. ZMĚNA SITUACE
– Postupy práce při přechodu dítěte – změna náhlá, s menší možností plánování a
přípravy
– Postupy práce při přechodu dítěte – změna plánovaná, s možností přípravy
zainteresovaných osob
– Postupy práce – náročná životní situace
– Příklady řešení změny situace související s náročnou životní situací.

Přílohy:
Č. 1. F – Vyhodnocení situace dítěte a pěstounů,
Č. 2. M + F – Plán provázení,
Č. 3. M – Komunikační bedny,
Č. 4. M – Cesta k dítěti,
Č. 5. M – Pěstounská péče na přechodnou dobu, Olomoucký kraj
Č. 6. M – PPPD, Moravskoslezský kraj,
Č. 7. M – PPPD pro nejmladší děti, MPSV.
Č. 8. P – Stěhuji se, Lumos,
Č. 9. P – Dítě ve výchově příbuzných,
Č. 10. F – Seznam dostupné literatury na pobočce.

13. VEDENÍ SPISOVÉ DOKUMENTACE O VÝKONU SPOD
– Založení a uložení spisu
– Vedení spisu
– Nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií
– Postup při žádosti o nahlížení do spisové dokumentace
– Ukončení (uzavření spisu)
– Archivace a skartace

Přílohy:
č. 1. F – Souhlas se zpracováním osobních údajů,
č. 2. F – Spisový přehled,
č. 3 F – Průvodní list,

č. 4 F – Vyhodnocení situace dítěte a pěstouna,
č. 5 M + F – Plán provázení,
č. 6 M – Psaní zpráv na OSPOD,
č. 7 F – Souhlas pro pořizování a uveřejnění fotografií,
č. 8 F – Vzor záznamu – Návštěva domácnosti,
č. 9 F – Vzor záznamu – Konzultace mimo domácnost,
č. 10 F – Vzor záznamu – Telefonická konzultace,
č. 11 F – Vzor záznamu – Společné jednání
14. VYŘIZOVÁNÍ APODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
– Základní informace k podávání různých forem podání
– Vyřizování stížností ze strany organizace

Přílohy:
č. 1 S_9 Podávání a vyřizování stížností
15. RIZIKOVÉ, HAVARIJNÍ A NOUZOVÉ SITUACE PŘI VÝKONU SPOD
– Definice rizikových, nouzových a havarijních situací
– Možné rizikové situace a jejich řešení.

16. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VŹKONU SPO
– systém kontroly a hodnocení organizace
– zpětná vazba

Stížnostní postupy

V případě vaší nespokojenosti s naplňováním provázení (dále též služby) máte právo na vyjádření nesouhlasu formou stížnosti. Této stížnosti (podání) bude vždy věnována náležitá pozornost. Při vyřizování stížností dbáme na diskrétnost, korektní přístup a nestrannost.

Co je považováno za stížnost? Jedná se o jakékoli podání, kterým se stěžovatel domáhá svého práva nebo zájmu a vyjadřuje nesouhlas s postupem práce, pracovníkem či kvalitou poskytovaných služeb v rámci provázení. K vyřizování stížnosti si můžete na základě ověřeného písemného zmocnění přizvat také nezávislého zástupce či blízkou osobu. Stěžovat si můžete také anonymně, což nemá žádný vliv na samotný stížnostní postup.

Jak se stížnost podává? Stížnost můžete podat osobně, písemně nebo elektronicky na pracovišti, se kterým spolupracujete, nebo na kontaktní adrese/e-mailové adrese organizace. Kontaktní adresa: Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00,
e-mailová adresa: dana.nedelnikova@spoluprorodinu.cz.

Kdo stížnosti vyřizuje a jaký je následný stížnostní postup? Jednoduché, neformální ústní podání stížnosti může vyřídit pracovník v přímém kontaktu s klientem, a to okamžitě, pokud stěžovateli zcela vyhoví. Stížnost se následně eviduje a záznam obsahuje podepsané prohlášení stěžovatele, že řešení stížnosti považuje za uspokojivé. Ostatní stížnosti je kompetentní přijímat a vyřizovat pouze odborný ředitel, který je povinen stěžovateli do 10 kalendářních dnů od přijetí stížnosti potvrdit (není-li podání anonymní).

Odborný ředitel: Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D. (dana.nedelnikova@spoluprorodinu.cz) prošetřuje stížnost tak, aby byl stěžovatel uspokojen a bylo mu podáno vysvětlení o způsobu prošetření a přijatých opatřeních. Dbá také na to, aby se ten, proti komu stížnost směřuje, seznámil s jejím obsahem a měl možnost se k ní co nejdříve vyjádřit.

Stěžovatel je o přijatých opatřeních informován doporučeným dopisem/datovou zprávou/e-mailem nejpozději do 30 kalendářních dnů od přijetí stížnosti. V této lhůtě má stěžovatel rovněž možnost svou stížnost doplňovat.

Co můžu dělat, když nejsem s vyřízením stížnosti spokojen/a?

Nejste-li spokojen s tím, jak byla Vaše stížnost vyřízena, můžete podat odvolání, a to buď ke statutárnímu orgánu spolku, který prošetřením pověří Stížnostní komisi, nebo k nezávislému orgánu, jako je např. příslušný krajský úřad, který vydává k provázení pověření.

Lhůta pro odvolání je 14 kalendářních dní od doručení rozhodnutí.

Statutární orgán spolku: Mgr. Dana Nedělníková Ph.D. dana.nedelnikova@spoluprorodinu.cz 

Centrum NRP Olomoucký kraj

Název poskytovatele: Spolu pro rodinu, z.s.

Zařízení poskytovatele:
Náměstí Svobody 827/11, Jeseník

Formy poskytování sociálních služeb:
terénní

Cílová skupina klientů:
osoby pečující a osoby v evidenci, tj. pěstouni,
poručníci, a děti svěřené do NRP.

 Naše Centra mají v současné době volná místa pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Pro bližší informace nás kontaktujte

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTY

Náměstí Svobody 827/11, Jeseník
E-mail:  veronika.blazkova@spoluprorodinu.cz

Koordinátor pracoviště

Mgr. Veronika Blažková
Tel.: 733 607 545
E-mail: veronika.blazkova@spoluprorodinu.cz

Bc. Yveta Seipeltová
Tel.: 703 167 505
E-mail: yveta.seipeltova@spoluprorodinu.cz

Kontakt pro podávání stížností

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.
E-mail: dana.nedelnikova@spoluprorodinu.cz
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava