Asistované kontakty rodičů s dětmi

Ostrava

Informace pro zájemce o aktivitu

Záměrem programu Asistovaných kontaktů rodičů s dětmi je poskytnutí podpory při nefungujících kontaktech rodičů s dětmi, a to formou asistencí u kontaktů, vč. přípravy na ně. Aktivity v programu jsou poskytovány v režimu sociálně-právní ochrany dětí, kde předním hlediskem je zájem a blaho dítěte. Asistence u předávání dětí od jednoho rodiče k druhému je brána jako monitorovací část komplexní práce s rodinou s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci prostřednictvím působení sociálního pracovníka, či prostřednictvím psychologického poradenství. Tato snaha může být nad rámec projektu podpořena účastí na mediačních setkáních s využitím služby odborného sociálního poradenství v rámci Poradenského a mediačního centra provozovaného naší organizací. Záměrem tohoto přístupu je snaha nepodporovat rodiče v konfliktu a vychází z praktických poznatků našich odborníků pracujících dlouhodobě s rodinami v rámci asistovaných kontaktů.
Aktivity projektu zahrnují komplexní práci s rodinou čerpající asistence, tj. pomoc sociálního pracovníka nejen při samotném kontaktu či předávání, ale i v rámci hodnotících setkání, psychologickou a terapeutickou pomoc, jejíž rozsah je nastavován vždy dle potřeb konkrétní rodiny.
Prvotní kontakt se zájemci zajišťuje koordinátor projektu, který poskytuje základní informace a zjišťuje zájem obou rodičů (příbuzných) a následně předává případ konkrétnímu asistentovi. Ten realizuje s rodiči úvodní oddělené setkání s cílem seznámení, dojednání podmínek a pravidel a uzavření písemné dohody o realizaci AK. Před zahájením AK se asistent rovněž seznamuje s dítětem a dle jeho věku jej vhodným způsobem informuje o své roli v AK. Veškerý přístup a postup vychází z mnohaletých zkušeností pracovníků s realizací těchto asistencí a ze zjištění, že tato pomoc ve velké míře působí jako prevence budoucích sporů v rodinách a náklady na ni tudíž mohou být levnější než následné intervence v již vyhrocených situacích.

Cíle aktivity

Právo rodiče na kontakt s dítětem je součástí rodičovské odpovědnosti a za normálních okolností bývá běžně naplňováno. V konfliktních situacích rozchodu a rozvodu manželství a partnerství však při jeho naplňování často dochází k nesnázím. A v některých případech postihuje tato situace i širší rodinu, kde přestává fungovat kontakt dítěte i s jinými příbuznými (prarodiče a další). Tento poznatek pramení ze zkušenosti žadatele s mnohaletou prací s rodinami s dětmi. Jako osvědčená se přitom jeví účast třetí nezávislé a nestranné osoby u předání nebo kontaktu.
Cílem projektu je tedy podpora při problematických kontaktech rodičů s dětmi, a to formou asistencí u předávání dětí a formou asistovaných styků, včetně přípravy na ně. Aktivita zahrnuje komplexní práci s rodinou čerpající asistence, tj. pomoc sociálního pracovníka nejen při samotném kontaktu či předávání, ale i mimo ně v rámci hodnotících setkání a rovněž pomoc psychologickou a terapeutickou, jejíž rozsah a intenzita je vždy nastavena dle potřeb konkrétní rodiny. Smyslem aktivity je podpora harmonické komunikace rodičů mezi sebou a rodičů s dítětem tak, aby společně trávený čas nebyl pro dítě zátěžový a traumatizující. Cílem pak je přivést rodiny k samostatnosti v realizaci práva rodiče, jež nemá dítě v péči, na kontakt s dítětem.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny vytipované ze strany OSPOD (nebo přímí zájemci z řad veřejnosti) v rámci města Ostravy a v jejím širším správním obvodě.
Aktivita je zacílena na 15 rodin s dítětem (dětmi) nacházejících se v náročných rozchodových/rozvodových situacích s výrazně problémovým či zcela nefungujícím předáváním dítěte (dětí) od jednoho rodiče k druhému (nebo od rodiče k jinému příbuznému). Rodiny jsou vytipovávány ze strany OSPOD v rámci města Ostravy a širšího správního obvodu. V případě volné kapacity budou rovněž přijati zájemci z řad veřejnosti.

Územní působnost aktivity

– město Ostrava vč. širšího správního obvodu,

– k asistencím jsou využívány prostory dětské herničky Poradenského a mediačního centra na Žerotínově 1 v Ostravě, ale také jiná místa, např. zábavní centra, dětská hřiště, parky apod. – dle předchozí domluvy.

Kapacita aktivity

15 rodin/rok

Provozní doba

První kontakt se zájemci zajišťuje koordinátor projektu, se kterým se můžete spojit na tel. čísle: 737 208 548 nebo prostřednictví e-mailu: asistovane.kontakty@spoluprorodinu.cz, v rámci pracovního týdne.
Setkání s asistentem a samotné asistované předání či kontakty se pak realizují, dle předchozí domluvy, v průběhu pracovního týdne, o víkendech, příp. svátcích.

Zásady poskytování aktivity

– s poskytováním služby souhlasí oba rodiče (výjimka – soudní rozhodnutí),
– aktivita je nastavena tak, že v rámci prvotní intervence proběhnou 3 monitorovací asistence u předávání s možností pokračování společně s další formou intervence, jakou je: mediace, psychologické poradenství, rodinná (párová, individuální) terapie.
Důvodem stanovení zásad je snaha nepodporovat rodiče v konfliktu, ale zlepšit vzájemnou
komunikaci a směřovat rodinu k samostatnému fungování v oblasti kontaktů s dětmi.
Další podmínky a pravidla jsou součástí Dohody o realizaci asistovaných kontaktů, která je s rodiči (jinými příbuznými) uzavírána.

Popis činností a úkonů aktivity

– sociální práce s rodinou – zahrnuje práci 4 sociálních pracovníků, vč. spolupráce se sociálními pracovníky OSPOD při kontraktování a nastavování podmínek,
– asistence u předání dítěte,
– asistence u průběhu kontaktu,
– terapeutická práce s rodinným systémem,
– psychologická pomoc – zejm. nácvik zvládání zátěžových situací spojených s předáváním dítěte a kontakty,

Stížnostní postupy

Bude doplněno.

Asistované kontakty rodičů s dětmi

Název poskytovatele: Spolu pro rodinu, z.s.

Zařízení poskytovatele:
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava 2

Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní, terénní

Cílová skupina klientů:
rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů:
bez omezení věku

Zapojení do programu je pro klienty bezplatné.

Program je realizován v rámci sociálně-právní ochrany dětí.

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTY

Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava 2
Tel.: 737 208 548
E-mail: asistovane.kontakty@spoluprorodinu.cz

Koordinátorka aktivity

Bc. Sabina Nováková, DiS.
Tel.: 737 208 548
E-mail: sabina.novakova@spoluprorodinu.cz