Donátor: Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost a státní rozpočet ČR


Doba realizace: 1.6.2020 – 31.8.2022

Anotace:

Účelem projektu je reflektovat změny vyvolané kombinací podmínek na trhu práce a vstupními kapacitami pracovníků služeb se zvyšujícími se nároky na motivaci a uspokojení potřeb klientů. Hlavní cíl spočívá v adaptaci poskytovaných služeb na tyto podmínky, konkrétně pak v dílčích cílech:

 • inovovat a provázat procesy adaptačního vzdělávání, profesního rozvoje, hodnocení pracovníků a
  řízení.
 • doplnit odbornost pracovníků o specifická témata práce s dětmi, včetně sebezkušenostních prvků
  rozvíjejících osobnostní zralost.
 • snížit administrativní zátěž související s rostoucími požadavky na výkaznictví služeb.
 • metodicky ukotvit a implementovat do praxe přístup zaměřený na citlivost k časové perspektivě
  (pracovní název) klienta jako nový metodický prvek reagující na problémy uvedené výše.
 • provést a proškolit v tomto přístupu pracovníky služby.
 • ověřit, zda tento přístup podporuje efektivnější a transparentnější poskytování služby, vede k lepšímu
  připojení pracovníků ke klientům a posiluje jejich odpovědnost.
 • vyjasnit procesní i organizační strukturu na úrovni vedení poskytovatele i jednotlivých služeb.